Engleski - English
zadnja promjena : 29.11.15
 


Područja interesa

Organizacija pravosuđa - funkcioniranje europskih pravosudnih sustava

Znanstveni i stručni interes. Nastava na dodiplomskoj razini: obvezatni predmet Građansko procesno pravo (nadležnost, osnove organizacije); izborni predmet Organizacija pravosuđa. Nastava na poslijediplomskoj razini: poslijediplomski tečaj na IUC Dubrovnik - Public and Private Justice; poslijediplomski studij iz Europskog prava - nastava i ispiti iz predmeta Europski sudovi - Europski sud za ljudska prava i Sud Europskih zajednica. Znanstveni radovi: više članaka na temu nezavisnosti sudstva, organizacije i efikasnosti pravosuđa - vidi sljedeći link za popis i puni tekst. Nacrti zakonskih akata: izmjene i dopune Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću (2000); Sudski poslovnik (2005); Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (2005). Sudjelovanje u međunarodnim tijelima: nacionalni delegat u CEPEJ-u (Europskoj komisiji za efikasnost pravosuđa) i njenim tijelima (Bureau, radna grupa za trajanje sudskih postupaka).

Arbitraža i drugi alternativni načini rješavanja sporova (mirenje, ADR)

Stručno djelovanje. Duže vremena bio po funkciji tajnik Stalnog izbranog sudišta pri HGK i urednik časopisa Croatian Arbitration Yearbook i njegovih suplemenata); u toj funkciji sudjelovao u izradi temeljnih akata Sudišta (Pravilnik, odluke o troškovima). Kao član Povjerenstva za domenu .hr (hrvatsku nacionalnu vršnu domenu) sastavio nacrt Arbitražnih pravila za rješavanje sporova unutar .hr domene. Aktivno djeluje kao arbitar ili savjetnik stranaka u institucionalnim i ad-hoc arbitražama; na listama arbitara više arbitražnih institucija. Autor znanstvenih i stručnih članaka iz područja (više knjiga i članaka na temu arbitraže i alternativnog rješavanja sporova - vidi Publikacije). Nastava na dodiplomskoj razini: obvezatni predmet Građansko procesno pravo (osnove arbitraže i mirenja); izborni predmet Izvansudsko rješavanje sporova. Nastava na poslijediplomskoj razini: tečaj na IUC Dubrovnik (Public and Private Justice); predavanja u okviru poslijediplomskog studija iz građanskog i trgovačkog prava. Zakonodavna djelatnost: sudjelovao u izradi nacrta Zakona o arbitraži (2001) i pripremio nacrt Zakona o mirenju (2003).

Dokazivanje

Znanstveno i nastavno djelovanje. Autor knjige o istini u sudskom postupku i teretu dokazivanja (također teme magistarskog i doktorskog rada). Objavio nekoliko članaka o pitanjima utvrđivanja činjenica u sudskom postupku. .

 

 

 

Alan Uzelac * Current projects