Engleski - English
zadnja promjena : 29.11.15
 

Radovi u PDF formatu (čitav tekst)

OBAVIJEST: Ovo je samo selekcija nekih radova objavljenih na hrvatskom jeziku. Da biste pristupili punom tekstu svih radova (na hrvatskom, engleskom i drugim jezicima, posjetite sljedeći link.

Naslov
Izvor
Raspoloživo u formatu:
Granice reforme pravosuda: slucaj imenovanja predsjednika sudova
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 52/2:2002, str. 289-318 PDF
Hrvatsko pravosude u devedesetima: od državne nezavisnosti do institucionalne krize
tekst sa savjetovanja"Pravosude na pragu novog milenija", ažurirana verzija objavljena je u: Politicka misao 38/2:2001, str. 3-41; VIDI i englesku verziju HTM;PDF

Teret dokazivanja

dokt. diss., PFZg, 1999 PDF
Novele Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijecu - elementi reforme organizacijskog sudbenog prava
tekst objavljen u: Pravo i porezi, 3/2001, str. 26-36 PDF
Forma arbitražnog ugovora
rad predstavljen na Osmim hrvatskim arbitražnim danima, objavljen u: Pravo u gospodarstvu, 20/2:2001, str. 113-144 HTMPDF
Pravorijek Vlade Primorca
izlaganje na Književnom petku, 17. svibnja 2001. (ponovljeno na Filozofskom fakultetu 8. lipnja 2001.) PDF
Strucno mišljenje o inicijativi HUS-a za ispitivanje ustavnosti ZS i ZDSV-a
odgovor Vlade RH (sudjelovao kao vanjski konzultant Ministarstva pravosuda na izradi odgovora) - za odluku Ustavnog suda vidi NN 67/2001 PDF
Mediji u sudskom postupku
Rezultati istraživanja provedenog za HND PDF
O strucnom nazivu "doktor prava" i njegovom ukidanju ratione temporis
Prilog za Pravo u gospodarstvu, 40/6:2001, str. 237-240 PDF, HTM
Sveucilište kao peta vlast
tekst izlaganja na tribini Vijeca ucenih društava u Novinarskom domu, 6.4.2000.  PDF
Polazišne teze o pravosudu
nacrt teksta za deklaraciju Podrucja za pravosude i kriminalistiku GO SPD Zg. PDF
Upute za sastavljanje studentskih pisanih radova (seminarski i diplomski)
style-manual za pravno pisanje nastao u sklopu odgovarajuceg povjerenstva Pravnog fakulteta u Zagrebu PDF
Pristup pravosudu - stanje u RH
Tekst za projekt HPC-a PDF
Lustracija, diskvalifikacija, cistka
Iudex, 1995, vol. 3 (1), str. 413-433 PDF
(prilog: Odluka Ustavnog suda Slovenije) 

 Publikacije na engleskom jeziku.

Alan Uzelac - Publikacije u PDF obliku